De flesta av våra barn i grundskolan har gått i vår förskola. Det betyder till exempel att flera av eleverna har gått tillsammans sedan de var ett år gamla. Lärarna har sett barnen växa upp och kunnat följa dem i deras utveckling.

Skola och skolbarnsomsorg (’’fritids’’) är integrerade.
Det innebär att barnen vistas i samma lokaler och med samma vuxna hela dagen. För barn, föräldrar och lärare skapar det kontinuitet och flexibilitet och alla resurser tas tillvara på bästa sätt. Ambitionen är att elever, föräldrar och personal ska uppfatta de två delarna som en sammanhållen verksamhet och därför används i dagligt tal endast begreppet ”skolan”.

Vi arbetar efter den nationella läroplanen, Lgr 11, som anger riktlinjer för det allmänna skolväsendet. För att uppnå målen i läroplanen använder vi oss förstås av Montessoripedagogiken. Arbetssättet i grundskolan liknar det i förskolan. Eleven väljer inom vissa ramar själv sin aktivitet under skoldagen. Jämfört med förskolan är dock verksamheten mera kravfylld.

 

Varje elev gör tillsammans med en lärare en plane-
ring för det egna arbete som ska göras under kommande två veckor. Tillsammans följer man upp att detta arbete genomförs. Alla förekommande teoretiska ämnen ingår i planeringen.

Skolår F-3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolans ordningsregler 2018-2019

Reglerna är framtagna av lärare och elever gemensamt. Föräldrars synpunkter på nuvarande och kommande ordningsregler mottas tacksamt. Maila dem gärna till eva@uppsalamontessori.se